Trang chủ Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Đài tỉnh)là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Đài khu vực), Tổng cục Khí tượng thủy văn, có chức năng thực hiện các hoạt động dự báo, thông tin tư liệu KTTV, điều tra cơ bản, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi tỉnh Bắc Kạn và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực Việt Bắc.


Chức năng nhiệm vụ

Trình Giám đốc Đài khu vực kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Đài tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về KTTV, các quy chế của Đài khu vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Thực hiện nhiệm vụ dự báo và phục vụ KTTV trên địa bàn tỉnh:
 • Thu thập kịp thời, đầy đủ thông tin dự báo KTTV trong nước, ngoài nước; số liệu KTTV của Đài khu vực và các trạm khí tượng, thủy văn, đo mưa (sau đây gọi tắt là trạm) trên địa bàn tỉnh tiến hành dự báo bổ sung, cụ thể hóa các bản tin dự báo KTTV các kỳ hạn của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và Đài khu vực để phục vụ địa phương.
 • Phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ và các hiện tượng KTTV nguy hiểm khác xảy ra trên địa bàn hoặc có khả năng ảnh hưởng tới địa phương trên địa bàn tỉnh tới các cấp, các ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực và quy định của pháp luật.
 • Rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, cảnh báo, đặc biệt là sau mỗi đợt áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, giông tố, lốc xoáy, mưa đá và các hiện tượng KTTV cực đoan nguy hiểm khác trên địa bàn tỉnh.
 • Biên soạn, xuất bản tuần báo, thông báo, nhận định xu thế mùa vụ, đặc điểm KTTV hàng năm; thống kê, biên tập số liệu KTTV trong tỉnh theo quy định.
Điều tra, khảo sát, lập báo cáo gửi Đài khu vực và Tổng cục KTTV các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh và những thiệt hại do các loại thiên tai đó gây ra đối với sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương theo quy định; điều tra dòng chảy mùa cạn tại các vị trí thuộc tỉnh và lập báo cáo gửi Đài khu vực theo quy định.
Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu, đánh giá chất lượng tài liệu gốc, chất lượng điều tra cơ bản của các trạm; quản lý hệ thống mốc độ cao, thực hiện kiểm tra độ cao định kỳ, đột xuất hệ thống mốc, cọc, thủy chí của các trạm trong khu vực Đài tỉnh quản lý và lập báo cáo gửi Đài khu vực theo quy định.
Phối hợp với phòng Quản lý lưới trạm để chỉ đạo các trạm về công tác bảo dưỡng công trình, phương tiện đo theo quy định; quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phương tiện đo đang sử dụng và dự phòng; bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật, an ninh, trật tự nội vụ tại các trạm thuộc Đài tỉnh quản lý.
Tham mưu cho Giám đốc Đài khu vực thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới quan trắc KTTV trên địa bàn tỉnh; tham gia, phối hợp với phòng quản lý mạng lưới trạm thực hiện các nhiệm vụ khảo sát kỹ thuật để thành lập, giải thể, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển công trình KTTV theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực.
Chủ trì, phối hợp với các trạm trên địa bàn tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ công trình, hành lang an toàn kỹ thuật các trạm trong tỉnh theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với phòng Thông tin và Dữ liệu KTTV: Đề xuất mạng thông tin chuyên ngành đối với các đơn vị thuộc Đài tỉnh; công tác thu nhận, truyền phát thông tin, điện báo số liệu phục vụ công tác dự báo của đơn vị theo quy định.
Được yêu cầu các trạm khí tượng, thủy văn, Rada thời tiết, đo mưa trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu để sử dụng trong công tác dự báo và phục vụ về KTTV cho địa phương theo quy định của Giám đốc Đài khu vực.
Tham gia ban chỉ huy phòng chống lũ bão và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các hoạt động khoa học, hội thảo, hội nghị… do tỉnh triệu tập; tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi Đài tỉnh hoạt động.
Thực hiện các nhiệm vụ về quan trắc định vị sét; giám sát biến đổi khí hậu có liên quan đến KTTV theo phân công của Giám đốc Đài khu vực.
Tham gia thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực KTTV của tỉnh, của Đài khu vực và của Tổng cục KTTV giao.
Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ KTTV cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực và theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị với Giám đốc Đài khu vực xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài khu vực.
Quản lý tài chính, tài sản được giao; tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình do Đài khu vực được giao làm chủ đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài khu vực và quy định của pháp luật.
Quản lý viên chức và người lao động của Đài tỉnh theo quy định. Đề xuất với Giám đốc Đài khu vực về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại viên chức trên địa bàn tỉnh.
Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Đài khu vực giao và theo quy định của pháp luật.

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

26.7°C
Độ ẩm: 90%
Gió: 0.33 km/h

Mây đen u ám

T2 10
26.94°
T2 13
27.68°
T2 16
30.46°
T2 19
27.34°
T2 22
26.86°
T3 01
26.43°
T3 04
25.85°
T3 07
26.38°
T3 10
28.64°
T3 13
29.22°
T3 16
27.69°
T3 19
26.35°
T3 22
25.75°
T4 01
25.2°
T4 04
25.01°
T4 07
25.76°
T4 10
27.25°
T4 13
33.5°
T4 16
32.2°
T4 19
27.9°
T4 22
26.75°
T5 01
25.84°
T5 04
25.42°
T5 07
27.22°
T5 10
30.8°
T5 13
30.43°
T5 16
26.2°
T5 19
23.71°
T5 22
23.18°
T6 01
22.94°
T6 04
22.59°
T6 07
22.65°
T6 10
24.85°
T6 13
26.13°
T6 16
26.48°
T6 19
24.06°
T6 22
23.92°
T7 01
23.71°
T7 04
23.63°
T7 07
25.1°
Dự báo nhanh
 • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
 • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
 • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
 • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
 • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
 • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
 • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
 • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1966