04/10/2021

Thư chúc mừng của Tổng cục Trưởng nhân 76 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam (03/10/1945-03/10-2021)

Kính gửi: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KTTV Việt Nam qua các thời kỳ!